DISCLAIMER

Onderstaande informatie betreft de disclaimer van https://www.zangschoolvillaka.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Villa Ka Groningen. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud Villa Ka Groningen informatie op zijn website aanbiedt.

 

De gegeven informatie op deze website (https://www.zangschoolvillaka.com) zijn van algemene informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen (collega ondernemers) die een bijdrage leveren aan deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je, als gebruiker, kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Je kan, als gebruiker, aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

 

Villa Ka Groningen behoudt het recht om de website zonder voorafgaande toestemming of aankondiging te wijzigen.

 

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Deze website is niet bedoeld, en dient niet te worden beschouwd, als specifiek advies van welke aard dan ook. Villa Ka Groningen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de verstrekte informatie op deze website. Toch kan hij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn.

 

Villa Ka Groningen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

 

Villa Ka Groningen behoudt het recht om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. Hij is echter niet verplicht om deze informatie actueel te houden.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Villa Ka Groningen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en compleetheid van de aangeboden informatie op deze website. Eventuele verwijzingen ((hyper)links) naar websites die niet door Villa Ka Groningen worden onderhouden zijn alleen ter informatie voor de websitebezoeker opgenomen. Hoewel Villa Ka Groningen de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan hij niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuws/persbericht, of site van een derde, impliceert niet dat Villa Ka Groningen de inhoud daarvan onderschrijft.

 

Villa Ka Groningen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Villa Ka Groningen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  • Wanneer er een naamsvermelding (van auteur) wordt vermeld

  • Het materiaal/werk niet voor commerciële  doeleinden wordt gebruikt

  • Het materiaal/werk niet wordt aangepast of op welke wijze dan ook wordt bewerkt

In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de website (tekst, fotomateriaal of andere materialen) te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of op een andere manier openbaar te maken zonder dat Villa Ka Groningen daar vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

Al het fotomateriaal op deze website, zijn zelf gecreëerd of aangeschaft door Villa Ka Groningen. Tevens zijn alle teksten zelf geschreven waarop auteursrecht berust.

--------------------------------------------------------------------

Juni 2018

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

CONTACTGEGEVENS

Selwerderstraat 9, 

9717GJ GRONINGEN

06 - 50294029

villakagroningen@gmail.com

KvK-nummer: 68304765

  • Facebook
  • Villa Ka Groningen - YouTube

Copyright 2017-2019 Villa Ka Groningen | All Rights Reserved 

Made while Singing by De Kleine Zakenvrouw